plan detail page banner

Lyca Extra

60GB Internet
29.99€ 9.99 /28 dni

Oferta dla nowych klientów przy zamówieniu nowej karty Sim z planem

  • plans-item-icon Nielimitowane Krajowe rozmowy
  • plans-item-icon Nielimitowane Krajowe SMS
  • plans-item-icon Roaming w UE
  • plans-item-icon eSIM dostępna

Regulamin

Oferta cena 9,99 € jest przeznaczona tylko dla nowych klientów online, aby kwalifikować się do ceny promocyjnej, nowi klienci muszą kupić kartę SIM z planem online i włączyć automatyczne odnawianie. Cena promocyjna obowiązuje przez pierwszy okres sześciu miesięcy, następnie zostanie zastosowana pełna cena w wysokości 29,99 €.
Nie otrzymasz oferty cenowej 9,99 €, jeśli automatyczne odnowienie zostanie anulowane lub nie powiedzie się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakupu i zostanie obciążona pełną ceną. Oferta 9,99 € + 60GB ważna do 30.09.2023.
Dostępność sieci 5G zależy od modelu i lokalizacji telefonu.
Jeden plan na klienta na okres 28 dni. Oferta i warunki mogą ulec zmianie. Pełne terminy w https://www.lycamobile.de/pl/
Obecna cena Klienta wynosi 29,99 €.
Zasady właściwego użytkowania i ważne informacje
Usługa może zostać zawieszona/zakończona, jeśli jest używana z naruszeniem Zasad dopuszczalnego użytkowania. Plany, stawki i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie są dostępne we wszystkich lokalizacjach ani we wszystkich telefonach
Unijny limit transmisji danych w roamingu według planu.
Limit roamingu wynoszący 28.05 GB
Aby uzyskać więcej informacji na temat roamingu w UE i zapoznać się z Polityką uczciwego użytkowania Lyca Mobile, odwiedź stronę.

Obecni klienci Wybierz call icon *139*114# i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie lub Tekst text icon 114 do 3535

Taryfa przedp?acona (prepaid) to uzupe?niane ?rodki dost?pne na telefonie komórkowym bez ?adnego kontraktu. Trzeba do?adowa? swój telefon komórkowy, aby dzwoni?, pisa? wiadomo?ci lub u?ywa? Internetu. Chocia? nie mo?na wykonywa? po??cze? wychodz?cych bez do?adowania telefonu, nadal jest si? dost?pnym dla po??cze? i widaomo?ci przychodz?cych.

Je?li elastyczno?? jest tym, czego szukasz przy wyborze pakietu dla karty SIM, przejd? na przedp?acon? kart? SIM. Ten rodzaj karty SIM daje Ci elastyczno?? dodawania ?rodków na konto do nowej karty SIM i rozpocz?cia nawi?zywania po??cze?, wysy?ania SMS-ów i przegl?dania Internetu. Nie musisz kupowa? ?adnych pakietów, ani podpisywa? ?adnych umów.

Tak, je?eli wyczerpiesz dost?pny transfer danych z bie??cego pakietu na karcie SIM przed jego ko?cem wa?no?ci, mo?esz wykupi? dodatkowy transfer danych, aby dalej korzysta? z Internetu.

Wybierz jeden z pakietów z sekcji pakiety mi?dzynarodowe, aby wykupi? pakiet z DARMOWYMI mi?dzynarodowymi minutami lub nielimitowanymi rozmowami to wybranych krajów.

Wybierz sekcj? Stawki ,aby dowiedzie? si? jaka jest taryfa przedp?acona (prepaid) do kraju, do którego chcia?by? zadzwoni?.

Lyca Mobile oferuje najta?sze taryfy przedp?acone (prepaid), aby móc dzwoni? do dowolnego kraju. Po prostu wpisz nazw? kraju powy?ej i naci?nij Enter, by pozna? szczegó?y. Wybierz jeden z najlepszych krajowych, mi?dzynarodowych i SMART pakietów taryfowych op?aconych z góry, aby uzyska? jak najlepsze, tanie, wysokiej jako?ci po??czenia, wiadomo?ci tekstowe i mo?liwo?? przegl?dania stron internetowych. Dodatkowo, je?li podró?ujesz za granic? lub w roamingu, sprawd? nasze specjalne stawki strefowe w UE i EOG.

Lyca Mobile stawki pakiety nie wygasaj?, dopóki nie zostan? wykorzystane wszystkie w??czone opcje (poczta g?osowa, SMS-y i dane); jednak wszelkie niewykorzystane dane i minuty mi?dzynarodowe wygasn? w ci?gu 28 dni od zakupu. Klient mo?e zakupi? odpowiednie stawki pakiety z istniej?cego konta. Stawki pakiety s? automatycznie odnawiane, gdy konto Lyca Mobile ma wystarczaj?co ?rodków. Wszystkie pakiety s? automatycznie odnawiane po ich wyga?ni?ciu. Dlatego klienci powinni regularnie uzupe?nia? saldo swojego konta Lyca Mobile. Automatyczne odnowienie pakietów mo?na anulowa? pod numerem *190#. Lyca Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub wycofania oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. Oferta jest wa?na dla osób niekomercyjnych, prywatnych do u?ytku prywatnego.

Od 25 sierpnia 2017 r. wszyscy klienci, którzy wykupi? jeden z naszych niemieckich pakietów, mog? korzysta? ze swojego kredytu pakietowego w roamingu w krajach UE/EOG. Klienci s? informowani, ?e wroamingu w UE/EOG mog? korzysta? z Wszystko Netto Stawki Rycza?towe (Lyca Flat) z 15 GB danych, Wszystko Netto Plus (Lyca Plus) z 20 GB danych, Wszystko Netto Extra (Lyca Extra) z 28.05 GB danych. Je?li w okresie 4 miesi?cy korzystanie z us?ug roamingu w UE jest wi?ksze ni? w przypadku normalnego korzystania z us?ug krajowych, poinformujemy Ci? o tym i obliczymy krajowe stawki przedp?acone. Kraje spoza UE s? obci??ane standardowymi op?atami roamingowymi. Us?ugi roamingowe UE/EOG przeznaczone s? dla klientów wyje?d?aj?cych na wakacje lub krótkie wyjazdy. Nale?y pami?ta?, ?e karta SIM musi by? najpierw u?yta (aktywowana) w kraju ojczystym, aby móc skorzysta? z tej promocji.

Stawki standardowe prepaid

Telefony stacjonarne Niemieckie sieci komórkowe (Lyca Mobile) Niemieckie sieci komórkowe (Inne sieci komórkowe) Niemcy SMS (Lyca Mobile) Niemcy SMS (Inne sieci komórkowe) Internet
5ct/min Za darmo* 12ct/min 15ct 15ct 15ct/MB

Mi?dzynarodowe minuty pakietów do po??cze? w Wielkiej Brytanii nie obejmuj? minut na po??czenie z Isle of Man, Guernsey, Jersey & Channel Islands. Op?ata b?dzie naliczana jako stawki PAYG od 39 ct/min.

Przedrostek Cena/min
447781 39 cts
447839 39 ct
447797 39 ct
447829 39 ct
447911 39 ct
4477003 39 ct
4477007 39 ct
4477008 39 ct
447524 39 ct
447624 39 ct
447924 39 ct

*Obowi?zuje regulamin oferty. Wszystkie warunki oraz zasady zwi?zane z promocj? mo?na znale?? w ofercie: Nielimitowane rozmowy w Lyca Mobile

Zdob?d? jeszcze wi?cej

Klienci Lycamobile mog? teraz wykorzysta? swoje kredyty Lycamobile na wybrane us?ugi niezwi?zane z telekomunikacj?, które stanowi? uzupe?nienie us?ug telekomunikacyjnych, które ju? otrzymuj?.

airtime-trf

Mi?dzynarodowy transfer czasu antenowego

sports

Wiadomo?ci sportowe

Czy chcia?by? mie? mo?liwo?? wykonywania i odbierania po??cze? poza UE bez dodatkowych kosztów? Czy wola?by? wys?a? troch? kredytów do cz?onka rodziny w dowolnym miejscu na ?wiecie? A co powiesz na otrzymywanie na swój telefon najnowszych informacji sportowych? Teraz, dzi?ki naszym najnowszym us?ugom dodanym, mo?esz uzyska? takie korzy?ci w ramach swojego planu! Us?ugi te s? automatycznie w??czone, a Twój plan taryfowy jest wymienny z naszymi us?ugami dodatkowymi.

Niemcy plany z 10 euro lub mniej Plany o warto?ci powy?ej 10 euro
50 minut na wykonywanie lub odbieranie po??cze? w roamingu w krajach spoza UE 75 minut na wykonywanie lub odbieranie po??cze? w roamingu w krajach spoza UE
Uzyskaj 50 po??cze?, aby otrzymywa? najnowsze informacje o sporcie Uzyskaj 100 po??cze?, aby otrzymywa? najnowsze informacje o sporcie
Op?ata za mi?dzynarodowy transfer czasu lotniczego: Get 50 transakcji jest uwzgl?dniona w ramach planu. Op?ata za mi?dzynarodowy transfer czasu lotniczego: Get 100 transakcji jest uwzgl?dniona w ramach planu.

Nazwa planu Cena Kod
Lyca Extra MVP €29.79 324
Lyca Flat MVP €19.79 325
Lyca Plus MVP €24.79 326
All Net Easy MVP €14.79 413

Nazwa planu Cena Kod
International Plus L MVP €24.79 319
International Plus M MVP €19.79 320
International Plus S MVP €9.89 321
International Plus S Extra MVP €14.79 322
International Plus XL MVP €39.79 323

Nazwa planu Cena Kod
DATA FLAT L MVP €19.79 312
Data Flat M MVP €14.79 313
DATA FLAT S MVP €12.79 314
DATA FLAT XL MVP €29.79 315
DATA FLAT XS MVP €9.89 316
DATA FLAT XXL MVP €39.79 317
DATA FLAT XXXL MVP €79.79 318
International Plus XL MVP €39.79 323

Przenie? kredyt z konta Lycamobile na inne konto Lycamobile w skali mi?dzynarodowej!

Czytaj wi?cej

B?d? na bie??co z wiadomo?ciami sportowymi dzi?ki naszej dedykowanej us?udze Lycamobile SMS.